Johannes Colerus pro en contra Spinoza

0
263

Al meermalen is Johannes Colerus in dit weblog aan de orde geweest (zie desgewenst zoekvenster).

De "Korte, dog waaragtige levensbeschryving van Benedictus de Spinoza" van zijn hand, die hierboven in tekst wordt aangeboden, was gemaakt op basis van de "Nieuwe uitgave van Leven van Spinosa" die de Haagse uitgever Martinus Nijhoff in 1880 op de markt had gebracht. De voorafgaande Predicatie was bij die uitgave weggelaten.

Oorspronkelijk was die Levens-beschrijving bijgevoegd bij "De waarachtige Verryzenis Jesu Christi uit den dooden, Tegen B. de Spinosa en zijne aanhangers verdeedigt, etc." Uitgegeven door Lindenberg in 1705 – 4, 214 pp.

Nu zag ik zojuist dat dit werk in 1732 was heruitgegeven en dat deze editie bij books.google gedigitaliseerd staat:

De waarachtige Verryzenis Jesu Christi uit den dooden, Tegen B. de Spinosa en zijne Aanhangers verdeedigt, In een Predicatie bevestigt, in de Christ-Lutersche Gemeente van 's Gravenhage, op den H. Paaschdag, in 't Jaar onzes Zaligmakers, 1704.
Benevens een naukeurige Levens-beschryving, van dezen Beruchten Wysgeer, zo uit zyn nagelate Schriften als mondeling verhaal van nog in 't leven zynde geloofwaardige persoonen, zamengestelt Door Johannes Colerus, Hoogduitsch Praedicant van voornoemde Gemeente.  Amsterdam, By Hendrik Burgers, Boekverkoper in de St. Annestraat, 1732 – VII, 214 pp.