Descartes, Spinoza, Leibniz – in ’t Russisch

0
271

Ñïèíîçà (1632-1677) – ðîäîíà÷àëüíèê èñòîðè÷åñêîé íàóêè.
[Spinoza (1632-1677) – de grondlegger van de historische wetenschap].

Om uw Russisch op te halen…