Hendrik Johan Betz (1842-1905) zag Spinoza als dé Nederlandse vrijdenker (maar hij vermengde hem wel met Kant)

0
294

Betz was geneeskundige en
wijsgeer, maar schreef vooral over wijsgerige onderwerpen en vooral
over Spinoza. Hij woonde als privaatgeleerde in Den Haag en was
betrokken bij het tot stand komen van het Haagse Spinoza-beeld.

Je komt niet veel over deze 19e
eeuwse Spinoza geleerde tegen. In Siebe Thissen's De Spinozisten
wordt zijn naam wel enige malen samen met kleine feitjes vermeld,
maar krijgt hij geen eigen paragraaf. Wel lezen we op p. 154 van dat
boek een citaat, waardoor je H.J. Betz wellicht als een soort
'beschermheer' zou kunnen zien van een blog als dit. In tegenstelling
tot Van der Wijck die tegenstander van het publieke debat zou zijn,
stelde Betz:

"Vrijheid
in onbeperkte mate, tot bandeloosheid toe, want het is beter, dat
er duizend onzinnigheden worden verkondigd, dan dat er een enkel
juist denkbeeld verloren gaat, of blijft sluimeren."