Brief Vierdaagse

Bron : http://www.4daagse.nl/

Nijmegen, 11 augustus

Geachte wandelaar,

Op woensdag 19 juli heb ik beloofd u allen per brief te informeren en vragen te beantwoorden die bij u leven na de afgelasting van de 90ste Vierdaagse op dinsdag 18 juli 2006.

Het besluit de Vierdaagse af te gelasten is door het Vierdaagsebestuur genomen in nauwe samenspraak met de burgemeester van Nijmegen, de operationele hulpdiensten, de brandweer en de politie. Een zeer moeilijke beslissing, die tot stand kwam op basis van de ervaringen van de eerste dag, in combinatie met de wetenschap dat de grenzen van de capaciteit van de hulpverlening waren bereikt én het vooruitzicht dat de weersomstandigheden op de nog volgende dagen nog ongunstiger zouden worden.
Andere oplossingen zoals het inkorten van de routes, eerder starten of een dag niet lopen, konden het bestuur niet de zekerheid geven dat de veiligheid van onze wandelaars gegarandeerd kon worden.
De combinatie van inzet van de politie en overige operationele diensten bij zowel de Vierdaagse als de Vierdaagsefeesten maakt het onmogelijk eerder te starten dan 04.00 uur.

De besluitvorming over het wel of niet continueren van de Vierdaagsefeesten is een verantwoordelijkheid die ligt bij het Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN),  organisator van de Vierdaagsefeesten, en de burgemeester van Nijmegen, verantwoordelijk voor Openbare orde en Veiligheid.
 
Wij begrijpen dat er onder u allerlei vragen leven ten aanzien van het inschrijfgeld voor de 90ste Vierdaagse, de medaille of de inschrijving van 2007. Deze vragen willen wij via deze brief zo goed mogelijk beantwoorden.

Het bestuur heeft inmiddels besloten dat voor de inschrijving voor 2007 speciale regels zullen gelden.
Besloten is dat alle wandelaars die dit jaar de eerste wandeldag (dinsdag) van start zijn gegaan mogen inschrijven in de eerste inschrijfperiode. Zij zijn dus gegarandeerd van deelname aan de 91ste Vierdaagse. Het is daarbij niet van belang of u die eerste dag volbracht hebt of uitgevallen bent.
 
Eind van het jaar wordt de nieuwe regelgeving voor de 91ste Vierdaagse in 2007 bekend gemaakt. Die is dan ondermeer na te lezen op onze website www.4daagse.nl.
Iedereen die in aanmerking komt voor inschrijving in de eerste periode krijgt, net als voorgaande jaren, per post of per e-mail bericht van ons.
Zorg dus dat u ons informeert over uw eventuele adreswijzigingen, zowel uw postadres als uw e-mailadres.

Medaille
Het bestuur is van mening dat het Vierdaagsekruis alleen dan uitgereikt kan worden als de vier wandeldagen met goed gevolg zijn volbracht.
Uit de vele reacties die wij van wandelaars hebben ontvangen blijkt dat u dit standpunt ondersteunt, maar dat er zeer veel waarde wordt gehecht aan een herinnering aan deze vroegtijdig beëindigde jubileumeditie.
Het bestuur deelt deze mening en wil iedereen die deelgenomen heeft aan de 90ste Vierdaagse dan ook zo’n herinnering geven. Een herinnering die u desgewenst kunt dragen op het lint van uw Vierdaagsekruis maar die u ook op uw kleding kan bevestigen.

Inschrijfgeld
Het bestuur heeft lang gesproken over restitutie van het inschrijfgeld. Ondanks dat in het reglement vermeld staat dat restitutie niet plaats vindt is er nagedacht over een tegemoetkoming. Echter, de gehele organisatie van de 90ste Vierdaagse is gerealiseerd, de eerste dag is zelfs gelopen. Alle kosten die voor een belangrijk deel gefinancierd worden uit de inschrijfgelden, zijn ook gemaakt.
Kortom, het bestuur heeft er uiteindelijk voor gekozen het reglement te handhaven, maar u tegemoet te komen met een bijzondere herinnering aan deze 90ste Vierdaagse. Bovendien krijgt iedereen die dinsdag 18 juli van start is gegaan de mogelijkheid met  voorrang in te schrijven in 2007.
Deelnemers die een aanvraag voor een certificaat hebben gedaan (€ 7,50 extra betaald naast het inschrijfgeld) zullen dit bedrag overigens wel gerestitueerd krijgen.
Indien u woonachtig bent buiten Nederland vragen wij u vriendelijk (per post of per e-mail) uw rekeningnummer, BIC en IBAN-code (alleen voor Europa) aan ons bekend te stellen onder vermelding van uw naam en geboortedatum. Zonder deze gegevens is restitutie niet mogelijk.

Komend najaar zullen wij u de herinnering per post toesturen, samen met de sticker van deze 90ste Vierdaagse. De sticker kan desgewenst gebruikt worden voor het aantekenen van de gelopen kilometers in uw wandelboekje.

Namens het bestuur hoop ik u voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Natuurlijk kunt u voor vragen of extra informatie altijd per e-mail (4daagse@knblo-nl.nl) contact met ons opnemen.
Ik adviseer u regelmatig onze website www.4daagse.nl te bezoeken. Nieuwe informatie en verdere ontwikkelingen zullen ondermeer hier bekend gemaakt worden.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om al diegenen die ons telefonisch, per post of per e-mail ondersteunende reacties en suggesties voor verbetering hebben gestuurd bijzonder hartelijk dank te zeggen. Deze reacties hebben het bestuur gesterkt in de door haar genomen besluiten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van stichting DE 4DAAGSE

Wim Jansen
Voorzitter