Warme aanrader.

0
384
Het is vroeg in de ochtend en koud op de kade van Stellendam-buitenhaven in Zuid-Holland. We moesten even geduld hebben, want de schipper was op het dek nog zout aan het strooien. Het was spekglad geworden door ijsvorming op het dek. Gelukkig brak de zon snel door, waardoor het schip al snel weer volledig begaanbaar was. Via een steiger stappen we met nog een paar mensen op een oude vissersboot, de Sirius bouwjaar 1927. Eenmaal aan boord worden de trossen los gemaakt en gaan we de Noordzee op. Terwijl de motor zacht ronkt krijgen we uitleg van de organisatie Delta safari wat we kunnen zien in de Voordelta. Na een goede uitleg werd nog in de vaargeul de eerste Bruinvis (Phocoena phocoena) gespot. Bij boei SG 12 dook hij op voor de boot. En toen hij nog een keer opdook naast de boot, bleken ze zelfs met zijn tweeën te zijn. Al snel daarna werd ook nummer drie gezien. Ondanks dat we er geen foto's van konden maken is voor ons de tocht al geslaagd! Daar kwamen we tenslotte voor! De Bruinvis behoort tot de kleinere walvisachtige en  komt voor in ondiep zeewater van maximaal 200 meter diep. Tot ongeveer het einde van de jaren 50 was de Bruinvis algemeen langs de Nederlandse kust, maar in de jaren 60 was de soort hier verdwenen. Sinds 1985 werden weer af en toe kleine aantallen Bruinvissen in de Nederlandse kustwateren gezien en vanaf 2000 nam dat aantal weer snel toe. Ze zijn beslist niet meer zeldzaam: geschatte aantallen in de Noordzee lopen uiteen van 100.000 tot 500.000 exemplaren. In het verleden, met name in de 17e eeuw, zijn ze in de grachten van Amsterdam waargenomen. Ze kunnen ook riviermondingen inzwemmen en werden recentelijk anno 2006 bijvoorbeeld in de Oosterschelde waargenomen en gestrand aangetroffen.
 
 
In de Voordelta is de duidelijk zichtbare Maasvlakte 2 aangelegd, een uitbreiding van de Rotterdamse haven met duizend hectare haventerreinen. Met die terreinen, de benodigde ruimte eromheen en de gevolgen van de zandopspuiting, gaat in totaal 2.455 hectare zandbanken en ondiepe zee – en daarmee een belangrijk leef- en foerageergebied – verloren. Vanwege de status van de Voordelta als beschermd natuurgebied, stelt de Natuurbeschermingswet compensatie van dit verlies verplicht. In 2008 is de Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied op basis van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Voordelta beslaat een Noordzeegebied van ruim 900 km2 voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren. Door de afwisseling van zoet, zout, diep en ondiep water – kenmerkend voor een rivierdelta – is het een belangrijk leef- en foerageergebied voor zeezoogdieren, vissen en vogels. Vanaf de kust lijkt het alsof er maar weinig vogels op de Noordzee zijn maar dat beeld wordt op de boot vlug bijgesteld. Zwarte zee-eenden zwommen of vlogen her en der rond. Meerdere keren schoot een witte kwikstaart vlak over het water voor de boot langs.
 
 
Een grote groep Aalscholvers is altijd een prachtig gezicht.
Soms werd er ook een Fuut op zee gezien ook best apart als je die alleen gewend bent van plassen, sloten en grachten. In de rustige Noordzee werd nog een Bruinvis en twee Gewone zeehonden gezien. Op de terugweg werd er brood gestrooid en zo kregen we nog de gelegenheid om plaatjes te schieten van Grote mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen (foto) en een zeldzame Zwartkopmeeuw. Tegen het einde van de tocht vloog er een Grote gele kwikstaart langs de boot en werden er als toetje ook nog drie Lepelaars gezien. Het was een koude tocht maar de Voordelta is een warme aanrader.