Willem Meijer (1842-1926) – een gedreven Spinoza propagandist

0
515

Dr. Willem MeijerDe 'onvermoeibare Dr. Willem Meijer', zoals prof.dr. F. Akkerman deze spinozist aanduidde in de verantwoording van zijn vertaling van Spinoza's "René Descartes. De beginselen van de wijsbegeerte" (Meijer had de andere werken wel, maar dit niet vertaald); 'den volijverigen Spinoza-vereerder en vertaler', zo omschreef J.H. Leopold de heer Meijer in zijn bespreking van "Nachbildung der im Jahre 1902 noch erhaltenen eigenhändigen Briefe des Benedictus Despinoza. Herausgegeben von W. Meyer, Haag. 1903. (hier op dbnl)

Tijdens de de 160ste Jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde op 9 juni 1926 herdacht de voorzitter, Dr. H.T. Colenbrander, in zijn openingsrede de leden die de Maatschappij ontvallen waren, waaronder Willem Meijer (hier op dbnl). Men kan er de enigszins gezwollen voordracht, zoals in die tijd gebruikelijk, uit aflezen:

"Willem Meyer (sic, beide spellingen werden gebruikt) was bijzonder om de mate waarin hij zich in den geest met Spinoza vereenzelvigd had. Zijn leven is uitgegroeid tot een eeredienst van Spinoza, voltrokken in een houding van innigste veneratie en tegelijk hem tot rustelooze werkzaamheid prikkelend. Een man van wien getuigd is dat hij aan de wijsbegeerte een levenshouding wist te ontleenen; de minsten zeker die op het modevak der jongste jaren afstormden, vermochten dat. De zijne voldroeg hij in een edele karakterkracht, die, zonder schittering, onverduisterd straalde."

Theun de Vries in een terugblik op despinoza.nl:

'Willem Meijer, de allereerste secretaris van de vereniging (Het Spinozahuis, SV), was in het bezit van een beroemd boek, Der junge Spinoza van Dunin Borkowski, een Poolse jezuïet. Dat boek gaat over middeleeuwse joodse filosofen door wie Spinoza zou kunnen zijn beïnvloed. Meijer gaf dat boek aan Van der Tak, zijn opvolger als secretaris van de vereniging. Die heeft het weer overgedaan aan de Rotterdamse advocaat Dirkzwager, ook een vurig spinozist. Dirkzwager heeft het aan mij gegeven en ik heb het verleden jaar aan Klever gegeven met de opdracht om het weer aan een jongere spinozist door te geven.'