Persgesprek Centrumontwikkeling

persgesprek CO (Foto: Jos Wesdijk)Met de nodige voldoening over het resultaat van de achterliggende periode heb ik op 18 december 2008 de vertegenwoordigers van de pers uit kunnen leggen wat de effecten van de inspraak en marktconsultatie zijn op de structuurvisie van het nieuwe centrum van Barendrecht. Nadat de ontwerp structuurvisie op 2 juni 2008 door de gemeenteraad was vrijgegeven voor inspraak zijn er 116 inspraakreacties binnengekomen. Daarnaast hebben we marktpartijen zoals projectontwikkelaars en bouwers gevraagd wat zij er van vonden. Ook hebben we een distributie planologisch onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor verruiming van het winkelaanbod. Dit alles is besproken met diverse klankbordgroepen vanuit inwoners en ondernemers. De resultaten zijn verwerkt in de structuurvisie die nu voorligt en wordt behandeld door de gemeenteraad. In januari 2009 vindt de verdere behandeling plaats.