De herdenking van Spinoza’s 250-jarige sterfdag

0
334

De Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) is een rijke bron, waaruit ik af en toe graag een informatief graantje opvis.  

Vandaag uit Den Gulden Winckel. Jaargang 26. Hollandia-Drukkerij, Baarn 1927. Het tijdschrift had in de rubriek ‘Aanteekeningen en berichten’ het volgende bericht (nu dus te lezen bij de DBNL)

"Niet alleen in Nederland, doch ook in het buitenland is de belangstelling voor de herdenking van den 250-jarigen sterfdag van Spinoza zeer groot. In Frankrijk, waar sinds Victor Delbos (1862-1916) de wijsbegeerte van Spinoza in hoog aanzien staat, heeft een comité, waartoe mannen als Bergson, Bréhier, Brunschvicq, Léon en Lévy Bruhl behooren, tot belangstelling in de herdenkingsplechtigheden opgewekt. Onder dezen invloed heeft Frankrijk dan ook niet geaarzeld zich op schitterende wijze te doen vertegenwoordigen: de Parijsche universiteit vaardigt af den hoogleeraren Delacroix en Gustave Cohen, nadat haar vorige rector Paul Lapie, die aanvankelijk met de vertegenwoordiging belast was, haar door den dood was ontvallen. Tevens deed de universiteit door een geldelijke bijdrage van haar belangstelling blijken. Ook het Institut de France en andere aanzienlijke instellingen zullen vertegenwoordigd zijn. De Italiaansche regeering zal zich doen vertegenwoordigen door den waarnemenden minister van onderwijs prof. Emilio Brodrero. De universiteiten zorgen eveneens voor vertegenwoordiging.